Our Trend

YouTuber需要什麼配置?

單反相機
35mm f/1.4L EF Wide Angle Lens
f24-70mm F2.8l Ii Usm Lens
桌上型/手持視訊三腳架附球頭
數位無線麥克風系統 – ME2 領夾式套組
Premiere Pro軟件

如果各位YouTuber覺得加字幕很花時間,可以聯絡我們。我們提供YouTuber加字幕套餐。